Životopis

 Mgr. et Mgr. Andrea Scheansová, Ph.D.

Vystudovala jsem nejprve sociální práci na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze a následně získala doktorát ze sociologie. Souběžně se studiem první vysoké školy jsem se začala vzdělávat v oblasti psychoterapie, neboť původně jsem toužila studovat psychologii. Toto přání mi bylo splněno později na Filosofické fakultě University Palackého v Olomouci.

prezentacefoto

Jednou oblastí mého profesního zájmu jsou intimní mezilidské vztahy a sexualita. Během svého studia sociální práce jsem pozornost věnovala psychologickým potížím, které může přinášet erotická orientace na stejné pohlaví. Svou bakalářskou práci jsem zaměřila na otázku promiskuitního chování u mladých gayů a magisterskou diplomovou práci jsem nazvala „Proces coming out u mužů eroticky orientovaných na stejné pohlaví“. Podpora mladých gayů při procesu coming out byla také oblastí, kde jsem v letech 2002-2004 získávala své první psychoterapeutické zkušenosti od PhDr. Richarda Brauna při spolupráci s vedením růstové skupiny pro mladé gaye „Skupina 3“.

K tématu intimity jsem se profesně vrátila v roce 2010, kdy jsem začala spolupracovat s MUDr. Martinem Jarolímkem a Denním psychoterapeutickým sanatoriem Ondřejov. Stala jsem se vedoucí projektu Škola seznamování (2010-2012, 2014). Jednalo se o kurs seznamovacích dovedností, jehož cílem bylo podpořit lidi, kteří trpí duševním problémem, ve snaze navázat intimní vztah. Supervizorem projektu mi byl prof.PhDr. Petr Weiss, Ph.D.

AndreaaMartin S MUDr. Martinem Jarolímkem

Se vzděláváním v jungovské psychologii jsem se vždy zajímala o symbolickou rovinu erotiky v psychoterapeutickém vztahu. V roce 2010 jsem přeložila knihu od jungiánského analytika E. Monicka „Potence. Mužská agrese jako cesta k duši,“ která pojednává o symbolickém významu mužské sexuality.

V osobním životě jsem rovněž krátce nahlédla do zákulisí erotického průmyslu, ale vzhledem k tomu, že jsem podcenila riziko této zkušenosti v rovině ochrany mé profesní identity, považuji to za chybu, z které jsem se hodně poučila.

V letech 2012 až 2016 jsem se cvičila v tantra-józe pro ženy „Mohendžodáro“ a celkově se zajímám osobně i profesně o tantru, která sexualitu propojuje se spiritualitou.

Další významnou oblastí mé profesní specializace je léčba závislostí, především léčba patologického hráčství. Od roku 2005 do roku 2012 jsem pracovala v Psychiatrické nemocnici Bohnice na primariátu MUDr. Karla Nešpora, CSc, tedy na mužském oddělení léčby závislostí. Karel Nešpor byl mým přímým nadřízeným, jehož terapeutický přístup mi je blízký. Nikdy jsem nebyla příznivcem konfrontačních stylů v terapii a nevěřím v jejich efektivitu, pokud převažuje kritika pacienta nad oceňováním jeho úspěchů. Místo toho se snažím klienty motivovat, posilovat jejich sebevědomí a pocit svobody, využívat nepřímé formy sugesce ve stylu ericksonovské hypnoterapie a jungiánské terapeutické principy.

V letech 2011 až 2017 jsem v rámci své soukromé praxe vedla psychoterapeutickou skupinu pro abstinující hazardní hráče, jejímž účelem byl především osobní růst prostřednictvím sebepoznávání. Tato psychoterapeutická skupina se s prodlužující abstinencí jejích členů a jejich osobním růstem přetransformovala do podpůrných přátelských setkání. V rámci své psychoterapeutické praxe nabízím k tématu závislosti již jen individuální psychoterapii, která může zahrnovat hypnózu a metodu desenzitizace v imaginaci, jež spočívá ve znecitlivování vůči spouštěčům bažení po hazardu a posílení motivace formou sugesce.

Svou bakalářskou práci ze studia psychologie s názvem „Psychodynamické aspekty patologického hráčství“ jsem pojala jako dotazníkové šetření na téma motivů k hazardu a fantazií s ním spojených, různých povahových rysů a zkušeností v dětství u klinického vzorku patologických hráčů. Ve své magisterské práci jsem zvolila interpretativní fenomenologickou analýzu a vytěžila jsem zkušenosti z psychoterapie dlouhodobě abstinujících hráčů, práci jsem nazvala „Obraz vztahové vazby v terapeutickém kontextu patologického hráčství“. Výsledky obou prací jsem veřejně prezentovala na odborných konferencích.

V letech 2012-2017 jsem vedla v Psychiatrické nemocnici Bohnice motivační a podpůrné terapeutické skupiny pro lidi s komorbiditou psychotické poruchy a závislosti na návykových látkách (tzv. duální diagnóza).

Svůj zájem o psychologii jsem začala rozvíjet již během studia gymnázia a již od počátku byl motivován mým zájmem o oblast psychopatologie a o změněné stavy vědomí. V roce 1995 se ke mně dostalo samizdatové vydání překladu díla „The Far Side of Madness“ od Johna W. Perryho. A to mi zarezonovalo s něčím, co jsem vnitřně cítila, že stavy tzv. šílenství mohou být i smysluplné a symbolicky odrážet nevědomou psychodynamiku jedince. Začala jsem se zajímat o psychoterapii psychotických poruch a stavy psychospirituální krize. Lákaly mne alternativy akutní psychiatrické péče. V tom, jak psychoterapeuticky pracovat s obsahem bludných přesvědčení u psychoticky nemocných, jsem se učila od MUDr. Martina Jarolímka. Jsem mu vděčná za rozsáhlé rozhovory na toto téma a za to, že jsem mohla být často svědkem jeho citlivých a geniálních terapeutických intervencí. Měla jsem díky němu příležitost absolvovat stáž v alternativní komunitě Soteria Berne a v  alternativě psychiatrické léčebny – Centru duševního zdraví v Terstu. Sympatizuji s organizací Diabasis a Holos, které rozvíjejí koncept psychospirituální krize a pomáhají lidem v tomto křehkém stavu psychického rozrušení, který mnohdy bývá zaměněn s vážnější psychotickou poruchou.

Těšila mne v letech 2017-2020 práce na psychiatrickém oddělení v PN Bohnice, kde jsem se věnovala jednak psychoterapii, ale především psychodiagnostice psychotických poruch.   Jsem vděčna, že jsem se mohla psychodiagnostiku vážných duševních poruch učit od svého školitele v klinické psychologii, PhDr. Petra Goldmanna. Podněcoval mne k zodpovědnému diagnostickému přístupu, kritickému uvažování a zájmu o psychodiagnostiku, nejen v klinické psychologii.

Hlubinná psychologie a zejména analytická psychologie  Carla Gustava Junga mne oslovila rovněž již během studia gymnázia. Když jsem se v roce 2001 dozvěděla o existenci České společnosti pro analytickou psychologii, s nadšením jsem se přihlásila do psychoterapeutického výcviku. Když jsem se dozvěděla v roce 2005 o mezinárodním výcvikovém programu International Association of Analytical Psychology, bylo mi jasné, že touto cestou chci kráčet. Je mi velkou ctí, že svou analýzu jsem podstupovala u dr. Ursuly Wirtz v Curychu, jejíž moudrost, vřelost, ohromný rozsah vědomostí a otevřenost v myšlení je mi nekonečnou inspirací. Svou terapeutickou práci jsem v letech 2005 až 2013 supervidovala s PhDr. Ludvíkem Běťákem (Brno)  a dr. Jean Knox (Oxford). V letech 2011 až 2015 jsem pravidelně supervidovala s psychoanalytikem PhDr. Janem Šiklem, Ph.D (Praha). V současnosti využívám příležitostně supervize zahraničních jungovských analytiků, kteří Prahu navštěvují v rámci spolupráce s ČSAP. Všem zmíněným supervizorům jsem vděčná za jejich lekce, jak pracovat a rozvíjet práci se symbolickým materiálem, jak pečlivě vnímat v terapeutickém procesu rovinu přenosu a protipřenosu a jak ctít u klienta jeho cestu k individuaci.

V terapeutické práci s klientem se zajímám o sny, využívám imaginativních technik, kresby či předmětných symbolů (například sbírky obrázků, apod.)

V letech 2008 až 2016 jsem spolupracovala jako překladatelka s nakladatelstvím Emitos-nakladatelství Tomáše Janečka, které mi dalo příležitost převést do českého jazyka více poutavých knih nejen z analytické psychologie (E. Monick, D. Sharp, A. Mindell, T. More, M. Epstein).

Jelikož jsem se při své terapeutické práci setkávala s tématy, se kterými jsem se cítila bezmocná, např.  chronická bolest, zaujala mne hypnóza. V letech 2014-2015 jsem absolvovala výcvik v hypnoterapii, akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností a Psychiatrickou společností ČLS J. E. Purkyně, pod vedením  prof. PhDr. Stanislava Kratochvíla, CSc. Uplatňuji tradiční přístup navození hypnózy i nepřímé metody a nedirektivní hypnotické sugesce M. H. Ericksona. Je mi ctí, že jsem přeložila titul M. H. Ericksona a E. Rossiho Hypnoterapie a titul J. F. Zeiga Indukce hypnózy.

IMG_20151008_154326S prof. PhDr. Stanislavem Kratochvílem, CSc.

 

Vzdělání

 • 2017 – současnost: Postgraduální studium klinické psychologie v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
 • 2017: Postgraduální studium dopravní psychologie na Filosofické fakultě University Palackého
 • 2015-2017: Navazující magisterské studium psychologie na Filosofické fakultě University Palackého (téma diplomové práce „Obraz vztahové vazby v terapeutickém kontextu patologického hráčství“)
 • 2012-2015: Bakalářské studium psychologie na Filosofické fakultě University Palackého (téma diplomové práce „Psychodynamické aspekty patologického hráčství“)
 • 2002-08: Doktorandské studium sociologie na Filosofické fakultě University Karlovy (téma disertační práce “Šetření psychosociálních potřeb dvaceti psychotických pacientů a možnost zefektivnění akutní péče”)
 • 1996-2001: Magisterské studium sociální práce na Filosofické fakultě University Karlovy (téma diplomové práce „Coming-out u mužů eroticky orientovaných na stejné pohlaví“)
 • 1994-98: Vyšší odborná škola publicistiky, zaměření sociálně-politická publicistika

Výcviky a kursy

 • 2017: Školící kurs psychodiagnostické metody ROR (Testcentrum)
 • 2016: Školící kurs psychodiagnostické metody WAIS-III (Testcentrum)
 • 2016: Školící kurs psychodiagnostické metody TAT (Testcentrum)
 • 2015-2016: rekvalifikační kurs Psycholog ve zdravotnictví (FF UP)
 • 2014-2015: Výcvik v hypnoterapii (Sekce pro hypnózu České psychoterapeutické  společnosti a Psychiatrické společnosti ČLS J. E. Purkyně)
 • květen 2013: „The Ultimate SAR Experience“ (Institute for Sexual Self Realization), seminář sexkoučingu
 • 2012-2016: Mohendžodáro I.-V. stupeň (Osho Meditation Centre Lažánky), tantrajóga pro ženy
 • červen 2012: čtyřdenní odborná stáž v Soteria Berne (terapeutická komunita pro léčbu rané psychotické poruchy)
 • 2005-2017: Výcvik Mezinárodní společnosti pro analytickou psychologii (International Association for Analytical Psychology)
 • 2002-2017: Výcvik v analyticky orientované psychoterapii (Česká společnost pro analytickou psychologii)
 • 1996-2000: Sebezkušenostní výcvik v psychodynamicky orientované skupinové psychoterapii (SUR)
 • 2006-07: rekvalifikační kurs Zdravotně-sociální pracovník (NCONZO)

Praxe

 • 2018-současnost: dopravní psycholožka a psycholožka ve zdravotnictví v Ordinaci klinické psychologie a psychoterapie PhDr. Jiřího Bauera, Ph.D. (Hornická 1613, Sokolov)
 • 2017 – současnost: psycholožka ve zdravotnictví v Psychiatrické nemocnici Bohnice (Ústavní 91, Praha 8)
 • 2016-současnost: psycholožka ve zdravotnictví v Ordinaci klinické psychologie Mgr. Ivy Červenkové (Dubská 3314, Teplice)
 • 2005-2017: psychoterapeutka/zdravotně-sociální pracovnice v Psychiatrické nemocnici Bohnice (Ústavní 91, Praha 8)
 • 2010-2012, 2014: externí spolupráce s Denním psychoterapeutickým sanatoriem Ondřejov (Klánova 62, Praha 4)
 • 2003-2005: preventistka o.s. Život bez závislostí (Lupáčova 14, Praha 3), realizace primární prevence sociálně patologických jevů pro 2.stupeň základních škol
 • 2002-2004: Psychoterapeutka sebepoznávací skupiny pro dospívající gaye “Skupina 3” (o.s. GANYMA)

Překladatelská činnost:

2008-2016: překladatelská činnost pro nakladatelství Emitos

 • Rose, H. a Rose, S. Geny, buňky a mozek. Brno, 2017, Emitos-Nakladatelství Tomáše Janečka. (Překlad)
 • Zeig, J.: Indukce hypnózy. Brno, 2016, Emitos-Nakladatelství Tomáše Janečka. (Překlad)
 • Epstein, M.: Trauma každodenního života. Brno, 2016, Emitos-Nakladatelství Tomáše Janečka. (Překlad)
 • More, T.: Osobní náboženství. Brno, 2014, Emitos-Nakladatelství Tomáše Janečka. (Překlad)
 • Currie, B.: Hazardní hráč. Svádění štěstěny. Brno, 2012, Emitos-Nakladatelství Tomáše Janečka. (Odborná redakce)
 • Erickson, M.H., Rossi, L.E: Hypnotická psychoterapie. Brno, 2010, Emitos. (Překlad)
 • Monick, E.: Potence. Mužská agrese jako cesta k duši. Brno, 2010, Emitos-Nakladatelství Tomáše Janečka. (Překlad)
 • Mindell, A.: Psychologie životní cesty spjaté se zemí a jejími rytmy. Brno, 2009, Emitos-Nakladatelství Tomáše Janečka. (Překlad)
 • Sharp, D.: Začínám se poznávat. Brno, 2008, Emitos-nakladatelství Tomáše Janečka. (Odborná redakce)

Jazykové znalosti:

 • angličtina, italština

Členství v odborných společnostech

 • 2019 – současnost: členka Asociace dopravních psychologů ČR
 • 2005-současnost: router of International Association of Analytical Psychology
 • 2002-současnost: členka České společnosti pro analytickou psychologii