Životopis

 Mgr. Bc. Andrea Scheansová, Ph.D.

Vystudovala jsem sociální práci na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze a následně získala doktorát ze sociologie. Souběžně se studiem vysoké školy jsem se začala vzdělávat v oblasti psychoterapie, neboť původně jsem toužila studovat psychologii. Toto přání jsem si začala plnit později, mám ukončené bakalářské studium psychologie na Filosofické fakultě University Palackého v Olomouci a nyní jsem v navazujícím magisterském studiu.

prezentacefoto

Jednou oblastí mého profesního zájmu jsou intimní mezilidské vztahy a sexualita. Během svého studia sociální práce jsem pozornost věnovala psychologickým potížím, které může přinášet erotická orientace na stejné pohlaví. Svou bakalářskou práci jsem věnovala otázce promiskuitního chování u mladých gayů a magisterskou diplomovou práci jsem nazvala „Proces coming out u mužů eroticky orientovaných na stejné pohlaví“. Podpora mladých gayů při procesu coming out byla také oblastí, kde jsem v letech 2002-2004 získávala své první psychoterapeutické zkušenosti od PhDr. Richarda Brauna při spolupráci s vedením růstové skupiny pro mladé gaye „Skupina 3“.

K tématu intimity jsem se profesně vrátila v roce 2010, kdy jsem začala spolupracovat s MUDr. Martinem Jarolímkem a Denním psychoterapeutickým sanatoriem Ondřejov. Stala jsem se vedoucí projektu Škola seznamování (2010-2012, 2014). Jednalo se o kurs seznamovacích dovedností, jehož cílem bylo podpořit lidi, kteří trpí duševním problémem, ve snaze navázat intimní vztah. Supervizorem projektu mi byl prof.PhDr. Petr Weiss, Ph.D.

AndreaaMartin S MUDr. Martinem Jarolímkem

Se vzděláváním v jungovské psychologii jsem se vždy zajímala o symbolickou rovinu erotiky v psychoterapeutickém vztahu. V roce 2010 jsem přeložila knihu od jungiánského analytika E. Monicka „Potence. Mužská agrese jako cesta k duši,“ která pojednává o symbolickém významu mužské sexuality.

V osobním životě jsem rovněž krátce nahlédla do zákulisí erotického průmyslu, ale vzhledem k tomu, že jsem podcenila riziko této zkušenosti v rovině ochrany mé profesní identity, považuji to za chybu, z které jsem se hodně poučila.

Od roku 2012 se cvičím v tantra-józe pro ženy „Mohendžodáro“ a celkově se zajímám osobně i profesně o tantru, která sexualitu propojuje se spiritualitou.

Další významnou oblastí mé profesní specializace je léčba závislostí, především léčba patologického hráčství. Od roku 2005 do roku 2012 jsem pracovala v Psychiatrické nemocnici Bohnice na primariátu MUDr. Karla Nešpora, CSc, tedy na mužském oddělení léčby závislostí. Karel Nešpor byl mým přímým nadřízeným, jehož terapeutický přístup mi je blízký. Nikdy jsem nebyla příznivcem konfrontačních stylů v terapii a nevěřím v jejich efektivitu, pokud převažuje kritika pacienta nad oceňováním jeho úspěchů. Místo toho se snažím klienty motivovat, posilovat jejich sebevědomí a pocit svobody, využívat nepřímé formy sugesce ve stylu ericksonovské hypnoterapie a jungiánské terapeutické principy.

Od roku 2011 provozuji v soukromé praxi psychoterapeutickou skupinu pro abstinující hazardní hráče, jejímž účelem je především osobní růst prostřednictvím sebepoznávání. Vedle individuálních konzultací nabízím hypnózu a metodu desenzitizace v imaginaci, která spočívá ve znecitlivování vůči spouštěčům bažení po hazardu a posílení motivace formou sugesce.

Svou bakalářskou práci na studiu psychologie s názvem „Psychodynamické aspekty patologického hráčství“ jsem pojala jako dotazníkové šetření na téma motivů k hazardu a fantazií s ním spojených, různých povahových rysů a zkušeností v dětství u klinického vzorku patologických hráčů. Výsledky jsem veřejně prezentovala na adiktologické konferenci v roce 2015.

Od roku 2012 vedu v Psychiatrické nemocnici Bohnice motivační a podpůrné terapeutické skupiny pro lidi s komorbiditou psychotické poruchy a závislosti na návykových látkách (tzv. duální diagnóza).

Hlubinná psychologie a zejména analytická psychologie  Carla Gustava Junga mne oslovila již během studia gymnázia. Když jsem se v roce 2001 dozvěděla o existenci České společnosti pro analytickou psychologii, s nadšením jsem se přihlásila do psychoterapeutického výcviku. Když jsem se dozvěděla v roce 2005 o mezinárodním výcvikovém programu International Association of Analytical Psychology, bylo mi jasné, že touto cestou chci kráčet. Je mi velkou ctí, že svou analýzu podstupuji u dr. Ursuly Wirtz v Curychu, jejíž moudrost, vřelost, ohromný rozsah vědomostí a otevřenost v myšlení je mi nekonečnou inspirací. Svou terapeutickou práci jsem v letech 2005 až 2013 supervidovala s PhDr. Ludvíkem Běťákem (Brno)  a dr. Jean Knox (Oxford). Od roku 2011 svou terapeutickou práci pravidelně superviduji s psychoanalytikem PhDr. Janem Šiklem, Ph.D. Všem zmíněným supervizorům jsem vděčná za jejich lekce, jak pracovat a rozvíjet práci se symbolickým materiálem, jak pečlivě vnímat v terapeutickém procesu rovinu přenosu a protipřenosu a jak ctít u klienta jeho cestu k individuaci.

V terapeutické práci s klientem se zajímám o sny, využívám imaginativních technik, kresby či předmětných symbolů (například sbírky obrázků, apod.)

Od roku 2008 spolupracuji jako překladatelka s nakladatelstvím Emitos-nakladatelství Tomáše Janečka, které mi dává příležitost převádět do českého jazyka více poutavých knih nejen z analytické psychologie (E. Monick, D. Sharp, A. Mindell, T. More).

Jelikož jsem se při své terapeutické práci setkávala s tématy, se kterými jsem se cítila bezmocná, např.  chronická bolest, zaujala mne hypnóza. V letech 2014-2015 jsem absolvovala výcvik v hypnoterapii, akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností a Psychiatrickou společností ČLS J. E. Purkyně, pod vedením  prof. PhDr. Stanislava Kratochvíla, CSc. Uplatňuji tradiční přístup navození hypnózy i nepřímé metody a nedirektivní hypnotické sugesce M. H. Ericksona. Je mi ctí, že jsem přeložila titul M. H. Ericksona a E. Rossiho Hypnoterapie a titul J. F. Zeiga Indukce hypnózy.

IMG_20151008_154326S prof. PhDr. Stanislavem Kratochvílem, CSc.

 

Vzdělání

 • 2015-současnost: navazující magisterské studium psychologie na Filosofické fakultě University Palackého
 • 2012-2015: bakalářské studium psychologie na Filosofické fakultě University Palackého
 • 2002-08: Doktorandské studium sociologie na Filosofické fakultě University Karlovy (téma disertační práce “Šetření psychosociálních potřeb dvaceti psychotických pacientů a možnost zefektivnění akutní péče”)
 • 1996-2001: Magisterské studium sociální práce na Filosofické fakultě University Karlovy
 • 1994-98: Vyšší odborná škola publicistiky, zaměření sociálně-politická publicistika

Výcviky a kursy

 • 2015: Mohedžodáro IV. stupeň (Osho Meditation Centre Lažánky), tantrajóga pro ženy
 • 2014-2015: Výcvik v hypnoterapii (Sekce pro hypnózu České psychoterapeutické  společnosti a Psychiatrické společnosti ČLS J. E. Purkyně)
 • 2014: Mohedžodáro III. stupeň (Osho Meditation Centre Lažánky), tantrajóga pro ženy
 • květen 2013: „The Ultimate SAR Experience“ (Institute for Sexual Self Realization), seminář sexkoučingu
 • 2013: Mohendžodáro II.stupeň (Osho Meditation Centre Lažánky), tantrajóga pro ženy
 • září 2012: Mohendžodáro I.stupeň (Osho Meditation Centre Lažánky), tantrajóga pro ženy
 • červen 2012: čtyřdenní odborná stáž v Soteria Berne (terapeutická komunita pro léčbu rané psychotické poruchy)
 • 2005-2014: Výcvik Mezinárodní společnosti pro analytickou psychologii (International Association for Analytical Psychology), 270 hodin jungiánské analýzy
 • 2002-2013: Výcvik v analyticky orientované psychoterapii (Česká společnost pro analytickou psychologii), 500 hodin jungiánsky orientované psychoterapie
 • 1996-2000: Sebezkušenostní výcvik v psychodynamicky orientované skupinové psychoterapii (SUR), 500 hod psychodynamické skupinové psychoterapie
 • 2006-07: rekvalifikační kurs zdravotně-sociální pracovník, registrace pro výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu (NCONZO)

Praxe

 • 2005-současnost: psychoterapeutka v Psychiatrické nemocnici Bohnice (Ústavní 91, Praha 8), 8 let zkušeností na mužském oddělení závislostí, 3 roky v denním stacionáři pro psychotické poruchy, z toho 3 roky v programu pro duální diagnózy, 2 roky na gerontopsychiatrii
 • 2006-současnost: soukromá praxe poradenství v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti, individuální a skupinová terapie
 • 2010-2012, 2014-současnost: psychoterapeutka v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov (Klánova 62, Praha 4), vedení projektu Škola seznamování , Klub otevřených srdcí
 • 2003-2005: preventistka o.s. Život bez závislostí (Lupáčova 14, Praha 3), realizace primární prevence sociálně patologických jevů pro 2.stupeň základních škol
 • 2002-2004: Psychoterapeutka sebepoznávací skupiny pro dospívající gaye “Skupina 3” (o.s. GANYMA)
 • 1996: Spolupráce na výzkumu Psychiatrického Centra Praha “Mládež a drogy”, realizovaném ve středisku DROP IN

Překladatelská činnost:

2008-2015: překladatelská činnost pro nakladatelství Emitos

 • More, T.: Osobní náboženství. Brno, 2014, Emitos-Nakladatelství Tomáše Janečka. (Překlad)
 • Currie, B.: Hazardní hráč. Svádění štěstěny. Brno, 2012, Emitos-Nakladatelství Tomáše Janečka. (Odborná redakce)
 • Erickson, M.H., Rossi, L.E: Hypnotická psychoterapie. Brno, 2010, Emitos. (Překlad)
 • Monick, E.: Potence. Mužská agrese jako cesta k duši. Brno, 2010, Emitos-Nakladatelství Tomáše Janečka. (Překlad)
 • Mindell, A.: Psychologie životní cesty spjaté se zemí a jejími rytmy. Brno, 2009, Emitos-Nakladatelství Tomáše Janečka. (Překlad)
 • Sharp, D.: Začínám se poznávat. Brno, 2008, Emitos-nakladatelství Tomáše Janečka. (Odborná redakce)

Jazykové znalosti:

 • angličtina, italština

Členství v odborných společnostech

 • 2005-současnost: router of International Association of Analytical Psychology
 • 2002-současnost: členka České společnosti pro analytickou psychologii
 • 2006-současnost: členka České asociace sester